top of page
hom_v3_zpsuzmg4vqz.png

In light of current events...

Paul Hom Asian Clinic is currently open for telemedicine and appointment based medical consultations and lab work. To schedule an appointment for medical consultations or lab work call us at 916-736-3966  from 8AM -12PM on Saturdays. 

 

At Paul Hom Asian Clinic, the health and safety of our patients, volunteers and community are of the utmost importance. 

 

If you have a medical emergency, PLEASE DIAL 911

根據目前情況,

Paul Hom 亚洲诊所目前提供通过电话的远程医疗服务,也欢迎您通过电话预约现场就诊及抽血化验等。如您需要咨询医生或是化验,请您于周六上午8点至中午12点间拨打我们的电话进行预约。我们的电话号码为:916-736-3966

 

在Paul Hom亚洲诊所,病人,志愿者,社区的健康和安全是至关重要的。 

 

如果您有紧急医疗情况,请打911要求支持。

안내말씀 드립니다

Paul Hom Asian Clinic은 현재 전화 의료상담과 예약제로 의료상담 및 여러가지 검사를 진행하고 있습니다. 의료상담 또는 검사를 (예약 신청) 원하신다면 토요일  8AM-12PM 916-736-3966 으로 전화 주시길 바랍니다.

 

Paul Hom Asian Clinic 은 환자분들의 건강과, 봉사원들과 의료진의 안전이 최우선입니다.

 

응급상황이 있으시면 911을 연락바랍니다.

THÔNG TIN

Phòng khám Paul Hom Asian Clinic hiện đang mở cửa cho khám bệnh từ xa qua điện thoại, tư vấn y tế và làm xét nghiệm theo lịch hẹn tại phòng khám. Để đặt lịch hẹn tư vấn y tế hoặc làm xét nghiệm tại phòng khám, hãy gọi cho chúng tôi theo số 916-736-3966 từ 8AM -12PM vào các ngày Thứ Bảy. 

 

Paul Hom rất quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân, tình nguyện viên, và công đồng.

 

Nếu có chuyện khẩn cấp xin gọi 911

Nyob rau lub sijhawm uas muaj xwm txheej tam sim no,...

Paul Hom Asian Clinic tseem qhib rau koj hu thiab tham nrog ib tug kws kho mob txog koj tej kev txhawj xeeb ntawm kev kuaj mob thiab koj teem caij ntsib ib tug kws kho mob los nrog koj tham thiab kuaj ntshav. Yog koj xav teem caij tuaj tham nrog ib tug kws kho mob thiab kuaj ntshav thov hu rau peb ntawm tus xovtooj 916-736-3966 thauj 8 AM - 12 PM hnub vasxaum

 

Hauv Paul Hom Asian Clinic, kev noj qab nyob zoo thiab kev nyab xeeb rau peb cov neeg mob, zej zog, thiab cov neeg tuaj pab dag zog dawb rau peb yog qhov tseem ceeb tshaj.

 

Yog koj muaj mob teeb meem loj, THOV HU RAU 911.

Clinic Address:

6341 Folsom Blvd

Sacramento, CA 95819

*Please do NOT park in Safe Credit Union parking lot

Clinic Hours:

Saturdays: 8-12pm

(PHONE ONLY)

Phone: (916) 736-3966

First Sundays: 9-12pm (Cancer Screening Clinic - appointment only)

Phone: (916) 542-2737

PayPal ButtonPayPal Button

Closed On:

2/13/21 - Lunar New Year

4/3/21 - Easter

5/29/21 - Memorial Day

7/3/21   - July 4th

9/4/21 - Labor Day

11/27/21 - Thanksgiving

12/18/2021 & 12/25/2021 - Christmas 

Thank you to our sponsors for their generous support!

safecredit.png

Paul Hom Asian (Free) Clinic is a 501(c)3 registered

non-profit organization. Federal tax ID: 38-3825754

parkwest_edited.jpg
bottom of page