In light of current events...

Paul Hom Asian Clinic’s normal activities are suspended indefinitely at this time due to growing concerns of exposure to COVID-19. At Paul Hom Asian Clinic, the health and safety of our patients, volunteers and community are of the utmost importance.

 

Paul Hom Asian Clinic is currently open for follow-up medical consultations and medication refills by telephone ONLY at 916-736-3966 from 8am - 12pm on Saturdays. No new patients will be seen at this time.

 

If you have a medical emergency, PLEASE DIAL 911.

 

We apologize sincerely for any inconvenience caused.

根據目前情況,

根据目前情况, 因为对新冠肺炎的疫情越来越多的担忧和影响,我们诊所的正常活动需要暂停服务。在Paul Hom亚洲诊所,病人,志愿者,社区的健康和安全是至关重要的。 我们目前只有通过电话进行后续医疗咨询和药物补充服务,以及我们暂时不接受新患者。

 

Paul Hom亚洲诊所目前仅在周六上午8点至下午12点通过电话咨询服务。我们的电话号码是916-736-3966。目前不接受患者见面就诊。

 

如果您有紧急医疗情况,请打911要求支持。

 

我们深表歉意给您带来的不便.

안내말씀 드립니다

안내말씀 드립니다 신종 코로나바이러스 (COVID-19) 의 감염사태와 여파로 클리닉에 잠정적 페쇠조치가 내려졌습니다. Paul Hom Asian Clinic 은 환자분들의 건강과, 봉사원들과 의료진의 안전이 최우선입니다. 우리 진료소는 의료상담 및 약 보충을 전화로만 도움을 드릴 수 있습니다. Paul Hom Asian Clinic은 현재 토요일 오전 8시에서 오후 12시 사이에 916-736-3966. 현재 새 환자가 나타나지 않습니다. 응급상황이 있으시면 911을 연락바랍니다.

THÔNG TIN

Hiện nay, phòng mạch sẽ đóng cửa và không khám bệnh do sự truyền nhiễm của vi rút COVID-19. Nhưng phòng mạch Paul Hom rất quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân, tình nguyện viên, và công đồng.

 

Phòng mạch hiện tại chỉ hoạt động để tư vấn bệnh cho bệnh nhân cũ và kê toa cho thêm thuốc qua đường. Xin gọi 916-736-3966 khi phòng mạch đang hoạt động vào Thứ Bẩy hàng tuần từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Phòng mạch sẽ không nhận bệnh nhân mới. Chúng tôi thành thật xin lỗi cho những sự bất tiện.

Nyob rau lub sijhawm uas muaj xwm txheej tam sim no,...

Nyob rau lub sijhawm uas muaj xwm txheej tam sim no,... Peb cov haujlwm yuav tau nres rau lub sijhawm no vim muaj kev txhawj xeeb los ntawm qhov kev tiv thaiv COVID-19.Hauv Paul Hom Asian Clinic, kev noj qab nyob zoo thiab kev nyab xeeb rau peb cov neeg mob, zej zog, thiab cov neeg tuaj pab dag zog dawb rau peb yog qhov tseem ceeb tshaj.Tam sim no, peb lub tsev kuaj mob TSUAS YOG qhib ntawm xov tooj xwb rau cov tib neeg uas xav tham txog kev tsis noj nqab noj zoo thiab cov tib neeg uas xav thov tshuaj noj ntawm 916-736-3966 txij 8 teev sawv ntxov - 12 teev tsaus ntuj hnub Saturday. Yuav tsis pom cov neeg mob tshiab nyob rau lub sijhawm no. Yog koj muaj mob teeb meem loj, THOV HU RAU 911. Thov zam txim ntau. Ua tsaug rau koj kev nkag siab.

Clinic Address:

6341 Folsom Blvd

Sacramento, CA 95819

*Please do NOT park in Safe Credit Union parking lot

Clinic Hours:

Saturdays: 8-12pm

(PHONE ONLY)

Phone: (916) 736-3966

First Sundays: 9-12pm (Cancer Screening Clinic - appointment only)

Phone: (916) 542-2737

Paul Hom Asian (Free) Clinic is a 501(c)3 registered

non-profit organization. Federal tax ID: 38-3825754

Closed On:

1/25/20 - Lunar New Year

3/28/20 - Spring Break

4/11/20 - Easter

5/23/20 - Memorial Day

7/4/20   - July 4th

9/5/20 - Labor Day

11/28/20 - Thanksgiving

12/19/2020 - 12/26/2020 - Christmas and New Year

Thank you to our sponsors for their generous support!