In light of current events...

Our normal activities are suspended indefinitely at this time due to growing concerns of exposure to COVID-19. At Paul Hom Asian Clinic, the health and safety of our patients, volunteers and community are of the utmost importance.

If you have a medical emergency, PLEASE DIAL 911.

We apologize sincerely for any inconvenience caused.

根據目前情況,

因為對新冠肺炎的疫情越來越多的擔憂,我們診所的正常活動需要無期限暫停。在Paul Hom亞洲診所,病人,志願者,和社區的健康和安全是至關重要的。

 

如果您有緊急醫療情况,請打911.

 

 

給您帶來的不便,我們深表歉意。

안내말씀 드립니다

신종 코로나바이러스 (COVID-19) 의 감염사태와 여파로 클리닉에 잠정적 페쇠조치가 내려졌습니다. Paul Hom Asian Clinic 은 환자분들의 건강과, 봉사원들과 의료진의 안전이 최우선입니다.

​​​

응급상황이 있으시면 911을 연락바랍니다.

THÔNG TIN

Hiện nay, phòng mạch sẽ đóng cửa và không khám bệnh do sự truyền nhiễm của vi rút COVID-19. Nhưng phòng mạch Paul Hom rất quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân, tình nguyện viên, và công đồng.

Nếu cô bác có trường hợp khẩn cấp, XIN HÃY GỌI SỐ 911

Chúng tôi thành thật xin lỗi nếu có sự bất tiện. Cảm ơn.

Nyob rau lub sijhawm uas muaj xwm txheej tam sim no,...

Peb cov haujlwm yuav tau nres rau lub sijhawm no vim muaj kev txhawj xeeb los ntawm qhov kev tiv thaiv COVID-19.

Hauv Paul Hom Asian Clinic, kev noj qab nyob zoo thiab kev nyab xeeb rau peb cov neeg mob, zej zog, thiab cov neeg tuaj pab dag zog dawb rau peb yog qhov tseem ceeb tshaj.

Yog koj muaj mob teeb meem loj, THOV HU RAU 911.

Thov zam txim ntau. Ua tsaug rau koj kev nkag siab.

Clinic Address:

6341 Folsom Blvd

Sacramento, CA 95819

*Please do NOT park in Safe Credit Union parking lot

Clinic Hours:

Saturdays: 8-1pm (Primary Care Services - walk-in)

Phone: (916) 736-3966

First Sundays: 9-12pm (Cancer Screening Clinic - appointment only)

Phone: (916) 542-2737

Closed On:

1/25/20 - Lunar New Year

3/28/20 - Spring Break

4/11/20 - Easter

5/23/20 - Memorial Day

7/4/20   - July 4th

9/12/20 - Labor Day

11/28/20 - Thanksgiving

12/19/2020 - 12/26/2020 - Christmas and New Year

Thank you to our sponsors for their generous support!

  • Facebook